ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ,ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର

ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ମୂଳ-ଭସ୍ମାଦି ଧାରଣ କରିବାରେ କେତେକ ବିଶେଷ ବିଧି ରହିଛି | ମୂଳ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରଙ୍ଗର ସୂତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରତ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ,ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର